Original Article


Validation of completion lobectomy after wedge resection for ≤20 mm non-small cell lung cancer

Ryuichi Yoshimura, Hiroyuki Deguchi, Makoto Tomoyasu, Satoshi Kudo, Wataru Shigeeda, Yuka Kaneko, Hironaga Kanno, Hajime Saito

Download Citation