Altered gut microbiome compositions are associated with the severity of asthma

Zhiqiang Wang, Zhengdao Lai, Xiaoxian Zhang, Peikai Huang, Jiaxing Xie, Qian Jiang, Qingling Zhang, Kian Fan Chung