Original Article


A novel alternative: transapical transcatheter mitral valve-in-valve implantation using J-Valve for failed bioprosthesis

Peijian Wei, Jiexu Ma, Tong Tan, Nianjin Xie, Zhao Chen, Yuyuan Zhang, Yanjun Liu, Hongxiang Wu, Jimei Chen, Jian Zhuang, Jian Liu, Huiming Guo

Download Citation