Original Article


Initial rapidity of tumor growth as a prognostic factor for the therapeutic effect of immune-checkpoint inhibitors in patients with non-small cell lung cancer: evaluation for linear and non-linear correlation

Kosuke Sakai, Joji Kuramoto, Hiroaki Nishimura, Yoshiki Kuwabara, Akitoshi Kojima, Maiko Sasaki-Toda, Yumiko Ogawa-Kobayashi, Satoshi Kikuchi, Yusuke Hirata, Yuriko Mikami-Saito, Shintaro Mikami, Hiroyuki Kyoyama, Gaku Moriyama, Akihiko Gemma, Kazutsugu Uematsu

Download Citation