Original Article


The role of targeted regulation of COX11 by miR-10a-3p in the development and progression of paediatric mycoplasma pneumoniae pneumonia

Wenhong Li, Xin Ding, Rui Zhao, Donghui Xiong, Zhiping Xie, Jing Xu, Meiling Tan, Chunyu Li, Chunfu Yang

Download Citation