Development and validation of a nomogram model for early postoperative hyperlactatemia in patients undergoing cardiac surgery

Su Wang, Dashuai Wang, Xiaofan Huang, Hongfei Wang, Sheng Le, Jinnong Zhang, Xinling Du