Combination of albumin concentration and neutrophil-to-lymphocyte ratio for predicting overall survival of patients with non-small cell lung cancer

Jinsen Weng, Jieping Huang, Wei Yu, Zhiyong Zhao, Biao Zhu, Jingping Lin, Yibin Cai, Jiulong Zhang, Weikun Su, Xiaohui Chen, Kunshou Zhu, Shaofeng Lin