Application of artificial intelligence in COVID-19 medical area: a systematic review

Zhoulin Chang, Zhiqing Zhan, Zifan Zhao, Zhixuan You, Yang Liu, Zhihong Yan, Yong Fu, Wenhua Liang, Lei Zhao