Editorial


Minimally invasive cardiac surgery: in the pursuit to treat more and hurt less

Dimos Karangelis, Vasiliki Androutsopoulou, Aphrodite Tzifa, George Chalikias, Dimitrios Tziakas, Fotis Mitropoulos, Dimitrios Mikroulis

Download Citation