Original Article


Clinical impact of nosocomial infection with pandemic influenza A (H1N1) 2009 in a respiratory ward in Guangzhou

Yangqing Zhan, Xiaojuan Chen, Weijie Guan, Wenda Guan, Chunguang Yang, Sihua Pan, Sook-San Wong, Rongchang Chen, Feng Ye

Download Citation