Original Article


Establishing a prognostic model for metachronous second squamous cell lung cancer in patients with resected squamous cell lung cancer

Shen-Shen Fu, Yu-Zhen Zheng, Xian-Yu Qin, Xing-Ping Yang, Piao Shen, Wei-Jie Cai, Xiao-Qiang Li, Hong-Ying Liao

Download Citation