iMDT Corner


Successful thoracoscopic management of iatrogenic left subclavian arterial injury: a case report

Yunke Zhu, Quan Zheng, Hu Liao, Jiandong Mei, Gregor J. Kocher, Kimihiro Shimizu, Lin Ma

Download Citation