Original Article


The application of del Nido cardioplegia for myocardial protection in adult coronary artery bypass grafting: a cohort study

Xuefeng Lin, Yanping Jiang, Peng Zhu, Qinbao Peng, Weipeng Meng, Shaoyi Zheng