Original Article


Translation and validation of the Chinese version of Patient-completed Asthma Knowledge Questionnaire and its implementation in patient education

Bo Peng, Lin Sun, Yan Shang, Yajuan Zhang, Xiwen Gao, Ling Ye, Meiling Jin, Wei He, Zhijun Jie, Chunling Du, Lei Zhou, Yang Liu, Xiaolian Song, Juan Du, Fengying Zhang, Yi Gong, Yuheng Shi, Wuping Bao, Haihua Chen, Jin Wang, Chijun Wen, Weihao Li, Dandan Zhao, Gang Wang, Xin Zhou, Wei Tang

Download Citation