Original Article


The outcome of lung transplantation for end-stage pulmonary diseases with pulmonary hypertension: a single-center experience

Shilong Wu, Guilin Peng, Chenyang Xu, Xiuhua Li, Wenfa Jiang, Qing Ai, Chao Yang, Don Xiao, Bing Wei, Weizhe Huang, Xin Xu, Jianxing He

Download Citation