Original Article


Robotic versus thoracoscopic combined anatomic subsegmentectomy for early-stage lung cancer: early results of a cohort study

Zheng Jian, Chengqiang Li, Xijia Feng, Zhengxin Yin, Yichao Han, Yajie Zhang, Dingpei Han, Jie Xiang, Hecheng Li

Download Citation