Original Article


A novel seven-gene risk profile in BALF to identify high-risk patients with idiopathic pulmonary fibrosis

Ziliang Hou, Dan Peng, Jingjing Yang, Shuai Zhang, Jinxiang Wang