Original Article


Moricizine prevents atrial fibrillation by late sodium current inhibition in atrial myocytes

Tian Zou, Qingxing Chen, Chaofeng Chen, Guijian Liu, Yunlong Ling, Yang Pang, Ye Xu, Kuan Cheng, Wenqing Zhu, Ru-Xing Wang, Ling-Ling Qian, Junbo Ge

Download Citation