Original Article


Robot-assisted vs. video-assisted thoracoscopic surgery in lung cancer

Masahiro Miyajima, Ryunosuke Maki, Wataru Arai, Kodai Tsuruta, Yuma Shindo, Yasuyuki Nakamura, Atsushi Watanabe

Download Citation