Original Article


A novel angiographic classification of pseudoaneurysms of the pulmonary chronic inflammatory cavity based on selective angiograms and therapeutic implications

Shengli Chen, Yuan Zhang, Zicheng Huang, Shuoyi Ma, Guodong Chen, Dongliang Zhu, Jianhua Liu, Chunmei Tang, Hui Zhang, Zhuxiang Zhao

Download Citation