Original Article


Prediction model based on machine learning for short- and long-term adverse events in left atrial appendage closure

Xiaogang Zhang, Bei Tian, Xinpeng Cong, Shu-Wen Hao, Qiang Huan, Can Jin, Luoning Zhu, Zhong-Ping Ning

Download Citation