Original Article


Minimally invasive repair of pectus carinatum with a new steel bar

Xuefeng Zhang, Fengqing Hu, Rui Bi, Lei Wang, Lianyong Jiang

Download Citation