Original Article of Air Pollution Section


Role of TRPA1/TRPV1 in acute ozone exposure induced murine model of airway inflammation and bronchial hyperresponsiveness

Chenfei Li, Hai Zhang, Liangyu Wei, Qi Liu, Meiqin Xie, Jiali Weng, Xiaohui Wang, Kian Fan Chung, Ian M. Adcock, Yuqing Chen, Feng Li

Download Citation