iMDT Corner


Anatomical segmentectomy under uniportal video-assisted thoracoscopic surgery for early staged non-small cell lung cancer: a case report

Guan Wang, Zhanwu Yu, Jijia Li, Wei Chen, Tianyi Ji, Hideki Ujiie, Motoki Yano, Hongxu Liu

Download Citation