Original Article of Cough Section


A multicenter survey on the current status of chronic cough and its impact on quality of life in Guangdong, China

Kefang Lai, Lianrong Huang, Haijin Zhao, Feng Wu, Guocui Zhen, Haiyan Deng, Wei Luo, Wen Peng, Mei Jiang, Fang Yi, Jianxin Sun, Pusheng Xu, Yuqi Zhou, Yinji Xu, Xiaoling Yuan, Yiju Zhao, Meihua Chen, Yong Jiang

Download Citation