Original Article


Quality assessment and its influencing factors of lung cancer clinical research registration: a cross-sectional analysis

Qiu-Mian Ye, Zheng-Guo Chen, Luan-Luan Chen, Bing Si-Tu, Yong-Yi Mai, Jing-Yao Xiao, Ya-Jie Yang

Download Citation