Original Article


Evaluation of a multiplex PCR kit for detection of 17 respiratory pathogens in hospitalized patients

Cuiping Zhang, Xiaoyan Chen, Lu Wang, Juan Song, Chunmei Zhou, Xiaohuan Wang, Yan Ma, Cuicui Chen, Wei Guo, Yuanlin Song

Download Citation