Original Article


Development and clinical application of an electronic health record quality control system for pulmonary aspergillosis based on guidelines and natural language processing technology

Zhengtu Li, Xidong Wang, Mengke Xu, Yongming Li, Yinguang Wang, Yijun Chen, Shaoqiang Li, Zhun Li, Jinglu Yang, Chun Tang, Fangshu Xiong, Wenhua Jian, Peimei He, Yangqing Zhan, Jinping Zheng, Feng Ye

Download Citation