Original Article


Middle to long-term outcomes of surgical repair for atrioventricular septal defect: a single-center study

Yixuan Cai, Renwei Chen, Gang Chen, Qiqi Shi, Yaping Mi, Huifeng Zhang, Bing Jia

Download Citation