Original Article


Analysis of susceptibility genes and myocardial infarction risk correlation of ischemic cardiomyopathy based on bioinformatics

Nai Zhang, Chuang Yang, Yu-Juan Liu, Peng Zeng, Tao Gong, Lu Tao, Xin-Ai Li

Download Citation