Original Article


Diagnosis of mediastinal cysts: the role and safety of EUS–FNA with 19-gauge needle: a retrospective cohort study

Fuliang Cao, Sicong Zhang, Zhenbo Dai, Qianqian Fu, Feng Guo, Qinghua He, Dejun Zhou, Huilai Zhang, Xianhuo Wang

Download Citation