Original Article


Robotic approach for pediatric pulmonary resection: preliminary investigation and comparative study with thoracoscopic approach

Shuai Li, Zhibin Luo, Kang Li, Yan Li, Dehua Yang, Guoqing Cao, Xi Zhang, Ying Zhou, Shuiqing Chi, Shaotao Tang

Download Citation