Original Article


Clinical impact of SUVmax of interstitial lesions in lung cancer patients with interstitial lung disease who underwent pulmonary resection

Kimitaka Akaike, Koichi Saruwatari, Ryohei Matsushima, Kosuke Fujino, Jun Morinaga, Seitaro Oda, Hiroshi Takahashi, Shinya Shiraishi, Hiroko Okabayashi, Shohei Hamada, Yusuke Tomita, Aiko Masunaga, Sho Saeki, Koei Ikeda, Hidenori Ichiyasu, Makoto Suzuki, Takuro Sakagami

Download Citation