Original Article


The effects of hydrogen treatment in a cigarette smoke solution-induced chronic obstructive pulmonary disease-like changes in an animal model

Hui-Ju Yang, Wen-Hsin Tsou, Min-Chung Shen, Chian-Yi Liu, Hsiu-Ming Saunders, Kuang-Yih Wang, Frank Lennox Douglas

Download Citation