Original Article


Predictive factors for relapse in corticosteroid-treated patients with chronic eosinophilic pneumonia

Naoko Takeuchi, Toru Arai, Yumiko Sasaki, Masanori Akira, Yoshinobu Matsuda, Kazunobu Tachibana, Takahiko Kasai, Yoshikazu Inoue

Download Citation