Original Article


Significance of the evaluation of tracheal length using a three-dimensional imaging workstation

Shunichiro Matsuoka, Kimihiro Shimizu, Sachie Koike, Tetsu Takeda, Kentaro Miura, Takashi Eguchi, Kazutoshi Hamanaka

Download Citation