Original Article


Multiple factors affecting perioperative antibiotherapy in minimally invasive lung surgery: a retrospective case-control study

Ye-Yan Hu, Wen Shi, Jing Zhu, Yu-Cheng Hou, Wei Mao, Xing-Hua Cheng

Download Citation