Original Article


Significance of thyroid transcription factor 1 and Napsin A for prompting the status of EGFR mutations in lung adenocarcinoma patients

Xiaolu Ren, Xiaolian Wen, Yue-Jun Ren, Xiang Liu, Jian Wang, Mingyan Hao, Qiang Ma, Jiwei Ren, Baoli Jin, Xiaoyuan Qiao, Bo Li, Jing Wu, Xiaomin Li, Zhihong Liu

Download Citation