Original Article


A clinical risk model for assessing the survival of patients with stage IA–IIA non-small cell lung cancer after surgery

Jia-Yi Qian, Zhi-Xin Li, Lei-Lei Wu, Si-Hui Song, Chong-Wu Li, Wei-Kang Lin, Shu-Quan Xu, Kun Li, Dong Xie

Download Citation