Original Article


Exploring the psychological profile: a cross-sectional study of 1,185 patients with pulmonary nodules in an outpatient clinic

Weitao Zhuang, Junhan Wu, Haijie Xu, Cheng Deng, Shaopeng Li, Dan Tian, Xiaosong Ben, Wei Xu, Yong Tang, Guibin Qiao

Download Citation