Original Article


A dense fissure is not a contra-indication for uniportal thoracoscopic lobectomy

Hitoshi Igai, Natsumi Matsuura, Kazuki Numajiri, Fumi Ohsawa, Mitsuhiro Kamiyoshihara

Download Citation