Original Article


Interleukin-11 in idiopathic pulmonary fibrosis: predictive value of prognosis and acute exacerbation

Toru Arai, Masaki Hirose, Tomoko Kagawa, Kazuyoshi Hatsuda, Yoshikazu Inoue

Download Citation