Original Article


Laboratory blood test profiling reveals distinct biochemical and hemocyte features of KRAS mutated non-small cell lung cancer

Limin Ou, Xiuyu Cai, Wenchuang Zeng, Liyan Huang, Qiuhua Deng, Hailing Tang, Zhuxing Chen, Huan Zhou, Yongping Lin, Liping Liu, Wenhua Liang

Download Citation