Original Article


Epidemiology of respiratory syncytial virus in hospitalized children with community-acquired pneumonia in Guangzhou: a 10-year study

Yuan Li, Yingying Zhai, Yuneng Lin, Chengyu Lu, Zhentao He, Shangzhi Wu, Cui Yang, Rong Zhou, Wenkuan Liu, Dehui Chen

Download Citation