Original Article


Techniques and outcomes of percutaneous aortic anastomosis leak closure after frozen elephant trunk procedure for aortic dissection

Junzhou Pu, Guangyuan Song, Yutong Ke, Xiaohai Ma, Wenhui Wu, Hongjia Zhang

Download Citation