Original Article


CT-based decision tree model for predicting EGFR mutation status in synchronous multiple primary lung cancers

Yingwei Luo, Shuangjiang Li, Huiyun Ma, Wenbiao Zhang, Baocong Liu, Chuanmiao Xie, Qiong Li

Download Citation