Original Article


Simplified total arch reconstruction with a stented graft for extended aortic arch dilation

Hua-Jie Zheng, San-Jiu Yu, De-Qing Lin, Yi-Bing Fang, Yong-Bo Cheng, Chao-Jun Yan, Jiao Xu, Xin Liu, Xian-Pu Zhang, Ling-Feng Tang, Jun Li, Ping He, Wei Cheng

Download Citation