Original Article


Features of osteoporosis in male patients with bronchiectasis, a cross-sectional study

Gang Xu, Jun Zhao, Feng Liu, Danyan Cai, Congrui Feng, Liuqian Wang, Yanjun Zeng, Yuanling Liu, Sizhi Wu, Yuluo Chen, Wei Ma

Download Citation