Vol 8, Supplement 3 (March 07, 2016): Journal of Thoracic Disease (dedicated to the 4th Asian Single Port VATS Symposium)

Preface

Preface
Chia-Chuan Liu, Po-Kuei Hsu

Original Article

Feasibility and learning curve of uniportal video-assisted thoracoscopic segmentectomy
Kun Cheng, Bin Zheng, Shuliang Zhang, Wei Zheng, Zhaohui Guo, Yong Zhu, Chun Chen
Double-sleeve and carinal resections using the uniportal VATS technique: a single centre experience
Andrei Lyscov, Tatyana Obukhova, Victoria Ryabova, Dmitrii Sekhniaidze, Vladimir Zuiev, Diego Gonzalez-Rivas
Nonintubated uniportal thoracoscopic surgery for resection of lung lesions
Wan-Ting Hung, Hsao-Hsun Hsu, Ming-Hui Hung, Pei-Yin Hsieh, Ya-Jung Cheng, Jin-Shing Chen
Subxiphoid uniportal video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) for lobectomy: a report of 105 cases
Nan Song, De-Ping Zhao, Lei Jiang, Yi Bao, Ge-Ning Jiang, Yu-Ming Zhu, Jia-An Ding
Subxiphoid and subcostal arch thoracoscopic extended thymectomy: a safe and feasible minimally invasive procedure for selective stage III thymomas
Jinbo Zhao, Juzheng Wang, Zhengwei Zhao, Yong Han, Lijun Huang, Xiaofei Li, Qiang Lu, Yongan Zhou
Thymectomy via a subxiphoid approach: single-port and robot-assisted
Takashi Suda, Shinji Kaneda, Ayumi Hachimaru, Daisuke Tochii, Ryo Maeda, Sachiko Tochii, Yasushi Takagi
Thoracoscopic surgery via a single-incision subxiphoid approach is associated with less postoperative pain than single-incision transthoracic or three-incision transthoracic approaches for spontaneous pneumothorax
Bing-Yen Wang, Yin-Chun Chang, Yih-Chen Chang, Kung-Min Wang, Ching-Hsiung Lin, Sheng-Hao Lin, Wei-Cheng Lin
Comparison of single port versus multiport thoracoscopic segmentectomy
Kook Nam Han, Hyun Koo Kim, Young Ho Choi
Comparing the postoperative outcomes of video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) segmentectomy using a multi-port technique versus a single-port technique for primary lung cancer
Chih-Shiun Shih, Chia-Chuan Liu, Zhen-Ying Liu, Nicolas Pennarun, Chih-Tao Cheng
Update on three-dimensional image reconstruction for preoperative simulation in thoracic surgery
Toyofumi F. Chen-Yoshikawa, Hiroshi Date

Disclosure:

The supplement dedicated to the 4th Asian Single Port VATS Symposium was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding. Chia-Chuan Liu and Po-Kuei Hsu served as the unpaid Guest Editors for the supplement.