Vol 14, No 3 (March 28, 2022): Journal of Thoracic Disease

Original Article

Diagnostic value of the cardiopulmonary exercise test in coronary artery disease
Ning Li, Jinwen Liu, Yunxia Ren, Jinfang Cheng
LINC00152 knockdown suppresses tumorigenesis in non-small cell lung cancer via sponging miR-16-5p
Hang Hu, Chen Chen, Fugang Chen, Naitong Sun
Comprehensive analysis of aneuploidy status and its effect on the efficacy of EGFR-TKIs in lung cancer
Bing Wei, Chengzhi Zhao, Ke Yang, Chi Yan, Yuxi Chang, Huijie Gao, Yongjun Guo, Jie Ma
Immune response in heart transplantation: a bibliometric analysis
Xueqin Zhang, Wei Liu, Yang Du
Systematic review and meta-analysis of the correlation between plasma homocysteine levels and coronary heart disease
Bo Wang, Xiaoyun Mo, Ze Wu, Xiaorong Guan
Prognostic significance of pyroptosis-related factors in lung adenocarcinoma
Ximing Lin, Tian Zhou, Shaopu Hu, Lihui Yang, Zepei Yang, Haoyue Pang, Xiangnan Zhou, Ruikang Zhong, Xueni Fang, Zhongyang Yu, Kaiwen Hu
Local injection of botulinum toxin type A (BTX-A) prevents scarring esophageal stricture caused by electrocautery in rabbit models
Ke Meng, Lei Shen, Yan Li, Jing Wen, Qingsen Liu, Xiaomei Zhang
A retrospective cohort study of sintilimab and pembrolizumab as first-line treatments for advanced non-small cell lung cancer
Kai Wu, Yifan Fu, Daxiong Zeng, Tao Chen, Changguo Wang, Junhong Jiang
Outcomes and quality of life after Robot-assisted lobectomy/segmentectomy for lung cancer compared to video-assisted thoracoscopic surgery: both three-port procedures performed by a single surgeon
Liang Zheng, Peng Song, Yanru Jiang, Xiao Fan, Chen Yang, Lei Zhang, Qianyun Wang
Machine learning-based screening of the diagnostic genes and their relationship with immune-cell infiltration in patients with lung adenocarcinoma
Shuying Wang, Qiong Wang, Bin Fan, Jiao Gong, Liping Sun, Bo Hu, Deqing Wang
The efficacy of endobronchial valves for the treatment of bronchopleural fistula: a single-arm clinical trial
Xinmiao Song, Ye Gu, Hao Wang, Li Zhang
A diagnostic test: combined detection of heparin-binding protein, procalcitonin, and C-reactive protein to improve the diagnostic accuracy of bacterial respiratory tract infections
Jin Ma, Qi Lu, Shan Tu, Xiaoyan Miao, Juan Zhao
COX-2-related tumor immune microenvironment in non-small cell lung cancer: a novel signature to predict hot and cold tumor
Tiangong Wang, Ying Luo, Qi Zhang, Yanping Shen, Min Peng, Ping Huang, Zijian Zhou, Xinyi Wu, Ke Chen
Indocyanine green fluorescence-navigated thoracoscopy versus traditional inflation-deflation approach in precise uniportal segmentectomy: a short-term outcome comparative study
Wenbin Fan, Haitang Yang, Jie Ma, Zhexin Wang, Heng Zhao, Feng Yao

Consensus

Chinese expert consensus on immunoprophylaxis of common respiratory pathogens in children (2021 edition)
Zifeng Yang, Tiejian Feng, Wenda Guan, Jianfeng He, Rongmeng Jiang, Gang Liu, Gen Lu, Quan Lu, Adong Shen, Lihong Sun, Xiaodong Sun, Yonghong Yang, Mei Zeng, Jiushun Zhou, Kunling Shen, Nanshan Zhong

Study Protocol

Should psychological distress be listed as a surgical indication for indeterminate pulmonary nodules: protocol for a prospective cohort study in real-world settings
Weitao Zhuang, Yong Tang, Wei Xu, Shujie Huang, Cheng Deng, Rixin Chen, Dongkun Zhang, Ceng Zeng, Dan Tian, Xiaosong Ben, Zihua Lan, Hansheng Wu, Zhen Gao, Mengdie Wang, Yali Chen, Qiuling Shi, Guibin Qiao

Review Article on Thoracic Surgery Worldwide1

Thoracic surgery in Spain
Gonzalo Varela, Florentino Hernando-Trancho, Pedro M. Rodríguez Suárez, Jose R. Jarabo Sarceda, Laureano Molins, Leire Azcárate
Thoracic surgery in United Arab Emirates
Redha Mohammed Souilamas, Mateen Haider Uzbeck, Yusuf Bayrak, Nacira Guenif, Fadi Hamed, Irfan Shafiq, Vivek Kakar, Mahmoud Elkaissi, Hicham Abada, Fadi Younes, Ashraf Alzaabi, Zaid Zoumot, Ali Wahla

Disclosure:

1. The series “Thoracic Surgery Worldwide” was commissioned by the editorial office, Journal of Thoracic Disease without any funding or sponsorship. Alan Sihoe served as the unpaid Guest Editor for the series.